Projekti

Projekti

 

 

 • Novi oblici međunarodne saradnje u sferi preventivnog delovanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma;
 • Duhovni aspekti civilizacijskih promena i razrada naučnih, kulturnih i obrazovnih strategija za početak 21. veka;
 • Strateški aspekti uključivanja Srbije u EU i pretvaranje jugoistočnog dela kontinenta u razvijeni deo zajednice evropskih naroda;
 • Bezbedonosni izazovi na Balkanu u uslovima globalizacije, sa akcentom na terorizam i organizovani kriminal;
 • Globalna ekonomska kriza i njen uticaj na razvoj Srbije;
 • Mesto, uloga i značaj evroatlanskih integracija za razvoj Srbije u globalizaciji;
 • Transformacija diplomatije Srbije pred izazovima međuzavisnosti i integracionih procesa na regionalnom i globalnom nivou;
 • Komunikacija u funkciji globalizacije;
 • Metode pravovremene identifikovanja, mirnog i konstruktivnog prevazilaženja konflikata i kriza sa akcentom na izgradnje nove kulture demokratskog procesa uz stvaranje „imuniteta“ prema svakom etnocentrizmu i netoleranciji;
 • Razvoj svesti i rast duhovnih potencijala pojedinca i društva, kao imperativ opstanka čovečanstva;
 • Sociološki, politički i psihološki problemi uzajamnog prožimanja kultura u uslovima globalizacije;
 • Socijalno-psihološki aspekti razvoja informacionog društva;
 • Razvoj i tendencije finansijskog i korporativnog uticaja na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
 • Biopsihološki i sociološki aspekti nastajanja nove svesti u informatičkoj civilizaciji;
 • Filozofska, sociološka i aksiološka pitanja kulturnog identiteta u uslovima globalizacije;
 • Alternative svetskog poretka, globalno upravljanje i problemi Svetske vlade.