Manifest

Manifest

 

 

Svet i kao njegov neodvojivi deo – Srbija – ušao je u zonu rastućeg ubrzanja i komplikovanja tehnološko-informacionih, društvenih, ekonomskih, finansijskih, organizacionih, političkih, bezbedonosnih, demografskih, ekoloških, psiholoških i kulturoloških procesa sa sve dubljim implikacijama po pojedince, narode, države i svetsku zajednicu. Termin koji treba da oslika novonastale promene je „globalizacija“, pa je stoga CGS i dobio svoje ime po njemu. Paradoksalna je činjenica da je sve bržim nagomilavanjem znanja, informacija i podataka u informatičkoj civilizaciji sve manje sinteza na makronivou i da je preciznost sintetičkih zaključivanja o sociumu i individui u znatnoj meri nepouzdan. Posle sloma velikih utopija 20. veka, sada se javlja potreba za novim globalnim vizijama koje će ukazati na smer kretanja čovečanstva.

Po svemu sudeći, budućnost čovečanstva je u stvaranju globalne zajednice, društveno odgovorne i organizaciono osposobljene da se pobrine za prevazilaženje izazova koje donosi vreme pred nama.

Postaje sve jasnije da bez osećaja za trendove razvoja sveta nije moguće optimalno formulisati misiju, viziju, strategiju i ciljeve društvenog usmeravanja Srbije i Balkana, a samim tim i naučno utemeljene alternativne pravce daljeg razvoja.

Srbija i Balkan se nalaze u zakasneloj tranziciji koju karakteriše nestabilna unutrašnja ekonomsko-politička situacija opterećena nacionalnim ekstremizmima i netrpeljivostima, praćena snažnom korupcijom, dubokom krizom morala svih segmenata društva, neprestanim kadrovskim turbulencijama i promenama u javnom životu.

Imajući sve prethodno u vidu, interesovanje za budućnost mora biti veće od interesovanja za prošlost, ma koliko važna i poučna bila i naša i istorija sveta. Poštovati dostignuća prošlosti, ali odrediti sadašnje nacionalne i regionalne interese kao i sveobuhvatnu koncepciju društvenog razvoja, predstavlja cilj per se. U tom smislu, naša i regionalna saradnja sa svetom u uslovima globalizacije znači osvetliti puteve i čak najmračnije tunele na putu prema sutrašnjici.

Stoga, nije teško ustvrditi da će budućnost naše zemlje i regiona Balkana i kvalitet života ljudi na ovim prostorima zavisiti od kvaliteta i brzine adaptacije pojedinaca i institucija na dinamiku promena koju diktira globalizacija. Bez adekvatnog strateškog planiranja i delovanja u tom smislu, nije moguće obezbediti kontinuitet i optimalni tok prilagođavanja. Najmanje, što mi možemo da uradimo, je da pokušamo da damo svoj puni doprinos, kroz rad Centra, kako bi naš narod, država, ali i ceo region bili dostojan deo evroatlantske civilizacije, i na taj način uspostavili neophodnu unutrašnju harmoniju za novu spiralu razvoja našeg društva.